Chyavanprasha Avaleha (Ashtavarga Suvarna Bhasmadi and Kesar Yukta)

1,543

Out of stock

  • Brand: Krishan Gopal Kalera
  • Weight: 500 grams
  • Contains Swarna Bhasma and Kesar(saffron)